Etikettarkiv: equal rights

SCOTUS – Högsta Domstolen, DOMA och Prop 8

Det blev en segerdag för homosexuellas rättigheter i SCOTUS (”Supreme Court of the United States”) idag. Om du är osäker på vad som egentligen hände, här är två bra sammanfattningar från Amy Howe på SCOTUSBlog (www.scotusblog.com). Jag har inte tid att översätta dom, men har kört dom genom Google Translate.

Here’s a Plain English take on United States v. Windsor, the DOMA case: The federal Defense of Marriage Act defines ”marriage,” for purposes of over a thousand federal laws and programs, as a union between a man and a woman only. Today the Court ruled, by a vote of five to four, in an opinion by Justice Kennedy, that the law is unconstitutional. The Court explained that the states have long had the responsibility of regulating and defining marriage, and some states have opted to allow same-sex couples to marry to give them the protection and dignity associated with marriage. By denying recognition to same-sex couples who are legally married, federal law discriminates against them to express disapproval of state-sanctioned same-sex marriage. This decision means that same-sex couples who are legally married must now be treated the same under federal law as married opposite-sex couples.

”Här är en klartext förklaring om USA v. Windsor, DOMA fallet: Den federala Försvar av Äktenskapslagen (DOMA-Defense of Marriage Act) definierar ”äktenskap” för över tusen federala lagar och program som en förening bara mellan en man och en kvinna. Idag fann domstolen, genom en omröstning på fem till fyra, i ett yttrande från Justice Kennedy, att lagen är grundlagsstridig. Domstolen förklarade att stater länge har haft ansvaret för att reglera och definiera äktenskap, och vissa stater har valt att tillåta samkönade par att gifta sig för att ge dem det skydd och den värdighet som förknippas med giftermål. Genom att förneka erkännande till samkönade par som är lagligen gifta, diskriminerar federal lag mot dem genom att uttrycka ogillande av statligt sanktionerade samkönade äktenskap. Beslutet innebär att par av samma kön som är lagligt gifta nu måste behandlas lika enligt federal lag som gifta par av motsatt kön.

Here’s a Plain English take on Hollingsworth v. Perry, the challenge to the constitutionality of California’s Proposition 8, which bans same-sex marriage: After the two same-sex couples filed their challenge to Proposition 8 in federal court in California, the California government officials who would normally have defended the law in court, declined to do so. So the proponents of Proposition 8 stepped in to defend the law, and the California Supreme Court (in response to a request by the lower court) ruled that they could do so under state law. But today the Supreme Court held that the proponents do not have the legal right to defend the law in court. As a result, it held, the decision by the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, the intermediate appellate court, has no legal force, and it sent the case back to that court with instructions for it to dismiss the case.

”Här är en klartext förklaring om Hollingsworth v. Perry, utmaningen mot Kaliforniens Proposition 8, som förbjuder samkönade äktenskap, om det är grundlagsenligt. Två samkönade par lämnade in deras utmaning av Proposition 8 i federal domstol i Kalifornien, men de Kaliforniska regeringstjänstemän som normalt skulle ha försvarat lagen i domstolen vägrade att göra det. Så förespråkarna för Proposition 8 ingrep för att försvara lagen, och Kaliforniens Högsta Domstol (som svar på en begäran från den lägre instansen) slog fast att de kunde göra det enligt statens lag. Men idag ansåg den federala Högsta Domstolen att förespråkarna inte har laglig rätt att försvara lagen i domstol. Som ett resultat höll dom att beslutet av den Amerikanska appellationsdomstolen för nionde Circuit, den mellanliggande appellationsdomstolen, inte har någon rättslig kraft, och det skickade ärendet tillbaka till denna domstol med instruktioner för att avvisa målet.”

Annonser